Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar
Amaç 
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 
MADDE 2- (1) Bu yönerge Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve organlarının kanun, kararname, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde görev, yetki ve sorumluluklarını kapsamaktadır. 

Dayanak 
MADDE 3- (1) Bu yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 51'inci maddesine göre kurulan idari teşkilatların kuruluş ve görevlerine ilişkin esasları düzenleyen 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname gereğince ve bu kararname hükümlerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Tanımlar 
MADDE 4- (1) Bu yönergede geçen;
a) Üniversite:  Hitit  Üniversitesini, 
b) Yönerge:  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı görev ve sorumlulukları yönergesini, 
c) Rektör:  Hitit Üniversitesi Rektörünü, 
ç) Genel Sekreter:  Hitit  Üniversitesi Genel Sekreterini, 
d) Harcama Yetkilisi:  Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisini, 
e) Gerçekleştirme Görevlisi: Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personeli, 
f) Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi: Harcama yetkilisi adına taşınırları teslim alan, koruyan, kullanım yerlerine teslim eden, taşınır mal yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan ve bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevliyi, 
g) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı: Üniversitemizce gerçekleştirilecek 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31’inci maddesi gereğince belirlenen görevleri yerine getirmekle görevli idari teşkilatı, 
ğ) Daire Başkanı: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı teşkilatının sevk ve idaresini yapmakla yükümlü en üst yöneticisi, temsilcisi, harcama ve ihale yetkilisini, 
h)Şube Müdürü: Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan, yönergeye uygun olarak hizmet yürütmek üzere kadro şartı aranmaksızın yazılı olarak görevlendirilen, birimlerin sevk idaresinden sorumlu yöneticiyi, 
ı) Memur: Üniversitenin asli ve sürekli görevlerini ifa etmekle görevli personeli,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Birimlerin Yetki ,Görev, Sorumluluk ve İş Tarifleri

MADDE 5- (1)  Daire Başkanlığının Görev ve Sorumlulukları:
1) Kurum içi ve Kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek,
2) Daire Başkanlığının Harcama Yetkilisi Görevini yürütmek,
3) Başkanlığa bağlı birimler arasında koordinasyonu sağlamak ve bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
4) Başkanlığa bağlı birimler tarafından ilgili mevzuat uyarınca yapılması gereken işleri kontrol etmek ve  faaliyet raporlarını istemek,
5) Daire Başkanlığına gelen evrakın ilgili birimlere havale edilmesini sağlamak,
6) Başkanlığın her türlü ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılanmasını sağlamak,
7) Başkanlığın her türlü taşınır mal işlemlerini yaptırmak,
8) Daire Başkanlığının Stratejik Planını, Faaliyet Raporlarını ve Brifing dosyasını hazırlamak ve üst yönetime sunmak,
9) Daire Başkanlığının bütçesini hazırlamak ve üst yönetimin onayına sunmak,
10) Başkanlığın kanunlaşan bütçesinin uygulanmasını sağlamak,
11) Başkanlığın Mali Yönetiminin ve kontrolünün mevzuata uygun yapılmasını sağlamak,
12) Akademik Takvim organizasyonunu yapmak,
13) Eğitim Öğretim ile ilgili kararların uygulanmasını sağlamak,
14) Üst Yönetim ve Genel Sekreterlik tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek, 
MADDE 6 -  (1) Şube Müdürü Görev Ve Sorumlulukları :
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 31. maddesi kapsamında, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın kontrol ve koordinesinde,Daire Başkanı ile birlikte birim yönetimini; kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, genelge, plan, program ve emirler doğrultusunda planlamak, organizasyon, koordinasyon görevlerini yerine getirmek, uygulamasını sağlamak ve denetimini yapma, görevi kapsamında Öğrenci İşleri Daire Başkanına karşı sorumludur.  Ayrıca; 
(a) Eğitim Öğretim Şube Müdürlüğünün Görev Ve Sorumlulukları
(1) İlk kayıt İşlemleri 
(2) Kayıt silme işlemleri
(3) Kayıt defteri işlemleri
(4) Yatay geçiş işlemleri
(5) Dikey geçiş işlemleri
(6) Özel Yetenek Sınavı ile alınacak öğrenci işlemleri
(7) Disiplin cezası işlemleri
(8) Askerlikle ilgili yazışma işlemleri 
(9) Mezuniyet töreni işlemleri 
(10) Staj işlemleri 
(11) Diploma işlemleri 
(12) Diploma ekleri 
(13) Yaz okulu işlemleri 
(14) Kayıt dondurma işlemleri 
(15) Sınavlar 
(16) Ek süre işlemleri 
(17) Ders değişikliği ve eşdeğerlik işlemleri 
(18) Not değişikliği işlemleri 
(19) Öğrenci Bilgi izleme işlemleri
(20) Pasaport işlemleri 
(21) Taşınır Mal Yönetmeliği işlemleri
(22) Web işlemleri
(23) Arşivleme işlemleri 
(b) Mevzuat Şube Müdürlüğü
(1) YÖK İşlemleri
(2) ÖSYM İşlemleri
(3) KYK İşlemleri
(4) Eğitim-öğretim komisyonu sekretaryalığı işlemleri
(5) Genel kontenjan ve koşulların belirlenmesi işlemleri 
(6) Lisansüstü kontenjan ve koşulların belirlenmesi işlemleri 
(7) Program açma-kapama işlemleri 
(8) Eğitim-Öğretim yönetmeliği/yönerge/ders programları ile ilgili işlemler 
(9) Yönerge değişiklikleri
(10) Akademik takvimin oluşturulması
(11) İstatistik işlemleri
(12) Çalışma takvimi işlemleri Eğitim öğretim rehberi işlemleri 
(13) Stratejik plan hazırlama işlemleri
(14) Faaliyet raporu hazırlama işlemleri
(15) Brifing dosyası hazırlama işlemleri
(16) Araştırma-Planlama ve Koordinasyon Çalışmaları işlemleri
(17) Başarı oranları
(18) Burs/kredi işlemleri 
(19) Katkı payı/öğrenim ücreti işlemleri
(20) Anket çalışmaları işlemleri
(22) Arşivleme işlemleri
(23) Öğrenci konseyi başkanlığı seçimi işlemleri 
(24) Maaş/mesai işlemleri

MADDE 7-  (1)  Eğitim Şube Müdürlüğü personelinin görev ve sorumlulukları
a)  Not İşlemleri Birimi:
(1)- Bölüm/Program Eğitim planlarının otomasyon sistemine girilmesi ve kontrolü,
(2)- Fakülte Yönetim Kurullarında öğrencilerle ilgili alınan karaların otomasyon sisteminden kontrol edilmesi,
(3)- Öğrencilerin intibak çizelgelerinin eğitim planlarına uygunluğunun ve otomasyon sistemine girişlerinin kontrolü,
(4)- Çift anadal öğrencilerinin durumunun takip edilmesi,
(5)- Mezun durumuna gelen öğrencilerin (bölüm öğretim planları ile almış oldukları dersler birebir karşılaştırarak tespiti)
(6)-Yüzde On’a (% 10) giren öğrencilerin tespiti,
(7)- Öğrencilerden gelen yazılı ve sözlü taleplerin incelenmesi ve gerekli cevapların verilmesi,
(8)- Mezuniyete hak kazanan öğrencilerle ilgili gerekli işlemlerin yapılması,
(9)- Mezuniyet durumundaki öğrencilerin stajlarının kontrolü,
(10) Mezuniyet Kararlarının sisteme işlenmesi, mezun olan öğrencilerin transkript belgelerinin dosyalarına konulması,
(11)- Mezuniyette dereceye giren öğrencilerin tespiti,
(12)- Mezun öğrenci bilgilerinin kütüğe işlenmesi,
(13)- Hazırlıkta başarısız olanların, kurum içi, kurumlar arası yatay geçiş ve kendi isteği gibi nedenler ile kaydı silinecek öğrencilerin tespiti ve gerekli yazışmaların yapılması,
(14)- Askerlik ile ilgili yazışma ve belgelendirme işlemlerini yapılması, takip edilmesi
(15)- ÖSYM puanına göre yerleştirilen ilk kayıt öğrencilerinin kimliklerinin düzenlenmesi ve dağıtılması,
(16)- Yatay geçişle gelen öğrencilerin evraklarının geldikleri üniversitelerden yazı ile talep edilmesi ve alındığına ilişkin yazışmaların yapılması,
(17)- Kredili Yurtlar Kurumu’ndan burs, öğrenim kredisi ve katkı kredisi alan öğrencilerin takibinin yapılması ve öğrenim durumlarının Kredi Yurtlar Kurumu’na bildirilmesi,
(18)- İzin kararlarının otomasyon sistemine işlenmesi,
(19)- Yeni kayıt dosyalarının kontrol edilmesi ve ek kontenjanların belirlenmesi,
(20)- Diplomaların hazırlanması ve dağıtım sürelerinin takibi,
(21)- Diploma hazırlanırken bilgilerin eksik hatalı yazılımı veya öğrenci bilgilerinde sonradan yapılmış olan değişiklikler nedeniyle diplomalara şerh düşülmesi işleminin yapılması,
(22)- Hazırlanan diplomaların tesliminin yapılması,
(23)- Diploma kaybı başvurularında mezuniyet yerine geçerli belge hazırlanması veya ikinci kez diploma düzenlenmesi,
(24)- Lisans, yüksek lisans, doktora mezunları için Diploma Eki hazırlanması, kontrolünün ve tesliminin yapılması,
 (25)- Mezun ve ilişiği kesilen öğrencilerle ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen yazıların incelenmesi ve gerekli cevapların verilmesi,· (KYK, SGK'ya öğrenim durumu bildirimi, diploma teyidi, mezun bilgisi sorgulanması vs.)
(26)-Yatay Geçişle üniversitemizden ayrılan öğrencilere ait dosyaların ilgili üniversitelere gönderilmesi,
(27)- Mezun ve kaydı silinen öğrencilerden gelen dilekçe taleplerinin incelenmesi ve gerekli cevapların verilmesi
(28)- Mezun olan ve kaydı silinen öğrencilerin ilişik kesme sürecinin takip edilmesi ve onay kontrolünün yapılması,
(29) Eğitim birimlerindeki Arşivleme işlemlerinin kontrol edilmesi,
(30)- Mezun öğrencilere öğrenim belgesi (transkript) verilmesi,
(31)- Mezuniyete hak kazanıp diploması hazırlanma aşamasında olan öğrenciler “ Geçici Mezuniyet Belgesi”nin birimlerce verilmesi
( 32 ) Onur, Yüksek Onur belgelerini hazırlamak, 
(33)- Yeni mezun veren programların diploma eki belgesinin sistemde entegre edilmesi ile ilgili yazışmaların yapılması,
(34)- Üniversite içi birimler ile üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla yazışmaların usulüne uygun yapılması,
(35)- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bağlı birimler arasında evrak ve bilgi akışı açısından koordinasyonun sağlanması,
(36) -  Değişim Programları ( Koordinatörlükler ile Birlikte) İşlemleri yapılması,
  (a) Erasmus, Farabi, özel öğrenci vb. yurt içinde ve/veya yurt dışında öğrenim gören öğrencilerimizin ders intibakları hakkında alınan kararların sisteme işlenmesi vb. işlemler, 
  (b) Danışmanlık hizmeti vermek, 
(37)- Daire Başkanlığına gelen-giden evrak akış işlemlerinin takip edilmesi  ve dağıtımlarının yapılması,
(38)- Öğrencilerden gelen yazılı ve sözlü taleplerinin incelenmesi ve gerekli cevapların verilmesi
  (39) Yabancı Uyruklu Öğrenci İşlemleri
(a) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının belirlenmesi ve ÖSYM Başkanlığı’na bildirilmesi,
(b) Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanlarının Web’de ilan edilmesi, 
(c) Yabancı uyruklu öğrenci başvurularının değerlendirilmesi, yerleştirmenin yapılarak sonucun Web’de ilan edilmesi, 
(ç)  Boş kalan kontenjanların belirlenerek, ilan edilmesi ve başvurusu kabul edilen öğrencilerin yerleştirilmesi, 
(d)  Üniversitemize kabul edilen yabancı uyruklu öğrenci listelerinin ilgili Fakülte/Yüksekokullara gönderilmesi, 
(e) Mezun, ilişiği kesilen, kendi isteği ile kayıt alan, izinli sayılan yabancı uyruklu öğrencilerin ilgili kurum ve kuruluşlara bildirilmesi,
(f)  Yabancı uyruklu öğrenci istatistiklerinin hazırlanması,
(g) Yabancı uyruklu öğrencilere ait her türlü işlemleri yapmak, 
(40)- Otomasyon İşlemleri
(a) Öğrenci Bilgi Sisteminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, 
(b) Yeni açılan, fakülte/yüksekokul ve bölüm/programların kod verilerek sisteme tanıtılması, 
(c) Üniversitemiz Senatosundan geçen yeni açılan derslerin ve değişikliklerin sisteme tanıtılması, 
(ç) Öğretim elemanlarının not giriş işlemlerinin takip edilmesi, 
(d) Ders kayıtları ile ilgili işlemlerin takip edilmesi, 
(e)  Not değişikliği ile ilgili bildirimlerin sisteme girilmesi,
(f) Öğretim elemanları tarafından akademik takvimde belirtilen sürelerde sisteme girilmeyen notların sisteme girilmesi, 
(g) Yatay-dikey geçiş vb. muafiyetlerin-intibakların sisteme işlenmesi, 
(ğ) Sınav listelerinin teslim alınması ve arşivlenmesi, 
(h) Sisteme aktarılan tüm evrakların dosyalanması-arşivlenmesi,
(ı) Üniversitemizdeki tüm kullanıcılara (öğretim elemanlara ve öğrencilere sistem hakkında teknik destek vermek) 
(i)  Ek süre işlemlerinin sisteme aktarılması, 
(j) Öğrenci bilgi yönetimi sistemindeki eksikliklere ilişkin gerek akademik birimlerden gerekse öğrencilerden gelen taleplerin değerlendirilmesi ve uygulanabilirliği ile ilgili çalışmaları yürütmek, 
(k) Öğrencilerle ilgili istatistiki bilgileri güncellemek,
(l) İlişik kesme işleminin takibini yapmak, 
(m) Akademik birimlerle koordineli bir şekilde çalışarak öğrencilerle ilgili bilgilerin otomasyon sistemine aktarılmasını sağlamak, 
(n) Verilecek diğer görevleri yerine getirmek, 
(o) Demirbaş eşyanın korunmasından ve birimin diğer hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludur. 
  (41) - Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek yüksekokullarına intibak işlemlerinin yapılması,

MADDE 6-  (1) Mevzuat ve İstatistik Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin  görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

(a)- Mevzuat Birimi
(1)-Eğitim-Öğretim ile ilgili Yönetmelik, Yönerge ve Esasların Senato kararlarını takip etmek ve web sayfasında güncellenmesini sağlamak,
(2)- Her yılın Lisans Kontenjanlarına ilişkin (ÖSYM Lisans, Özel Yetenek, Kurum içi Yatay Geçiş, Dikey Geçiş, Kurumlararası Yatay Geçiş, Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay   Geçiş, Çift Anadal) tabloları YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre hazırlamak, ilgili birimlere göndermek, alınan geri bildirimlere göre kontenjanların Senatoya sunulmasını sağlamak, Senato kararının alınmasından sonra kontenjanların, YÖKSİS’e ve ÖSYM otomasyon sistemine girilmesi.
(3)- Ek Yerleştirme kontenjanlarının ÖSYM’ye bildirilmesi.
(4)- Lisansüstü kontenjanları (Enstitülerden gelen kontenjanları birleştirerek Senatoya hazırlamak ve Senato kararı alındıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirilmesini sağlamak)
(5)- İlk kayıt İşlemleri organizasyonunun yapılması (Süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması, Yerleşen öğrencilerin (LYS, DGS, Mühendislik Tamamlama) YÖKSİS üzerinden takibi, BİDB ile Koordinasyonun sağlanması, numara verilen öğrencilerin kılavuzlarla birlikte web sayfasında duyurulması),
(6)- ÖSYM Başkanlığına kesin kayıt yaptıran öğrenci sayılarını tespit etmek ve ek kontenjanları bildirmek. Ek kontenjanla yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının yapılmasını sağlamak, 
(7)-Öğrencilerin sayısal bilgilerine ilişkin güz ve bahar dönemleri itibariyle kapsamlı istatistiklerin hazırlanması,
(8)- Kurum içi ve kurum dışı paydaşların öğrenci istatistiklerine ilişkin doldurulmasını istedikleri tabloların hazırlanarak geri bildirimin yapılması,
(9)- Daire Başkanlığı bütçesinin hazırlanması ve kanunlaşan bütçenin uygulanması,
(10)- Daire Başkanlığı stratejik plan faaliyet raporlarının ve brifing dosyasının hazırlanması,
(11)- Başkanlığın her türlü ihtiyaçlarının belirlenmesi ve satın alma işlemlerinin
yapılması,
(12)- Başkanlığın her türlü bakım-onarım, temizlik, tabela yazım, basım ve taşıt ihtiyaçlarının belirlenmesi ve kurum içi birimler vasıtasıyla yaptırılması,
(13)- Başkanlığın mali yönetiminin ve kontrolünün mevzuata uygun yapılması,
(14)- Eğitim öğretim yılı sonunda fakülte bazında ders başarı oranlarının sistemden çekilerek tablolaştırılıp fakültelere üst yazı ile gönderilmesi,
(15)- Geçiş ve Çift Anadal işlemlerine ilişkin organizasyonun yapılması yapılması (Süreçler, başvuru ve kayıt kılavuzlarının hazırlanması, öğrenciler için web sayfasında duyurulması, 
(16)- Fakülte dekanlıkları ve bölümlere kılavuzların e-posta ile gönderilmesi ve gerekli duyuruların yapılması),
(17)- Yaz Okulu organizasyonunun yapılması (Süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması, kılavuzların öğrenciler için web sayfasında duyurulması, Dekanlıklar ve Bölüm Başkanlıklarına gönderilmesi),
(18)- Kalite Yönetim Sistemi kapsamında gerekli çalışmaların organizasyonu ve takibini yapmak.(Daire Başkanlığına ait Faaliyet Planlarının hazırlanması, İş süreç formlarının hazırlanması, formların revizyonu v.b., İç Denetimlerde ve Dış denetimlerde Denetçiye eşlik etmek istenilen bilgileri denetçiye sunmak)
(19)- Türkiye burslusu olarak gelen öğrencilerin başarı durumlarının izlenmesi
(20)- Türkiye burslusu olarak gelen ve kendi imkanlarıyla öğrenim gören öğrencilerle ilgili yazışmaların yapılması,
(21)- Disiplin İşlemleri 
(a) Öğrenci disiplin cezalarının Üniversitemizin otomasyon sistemi ile YÖKSİS’e işlenmesi ve gerekli yazışmaların yapılması,
(b)  Disiplin cezası alan öğrencilerin istatistiklerini oluşturmak,
(c)  Diğer Üniversitelerde disiplin cezası alan öğrencilerin takibini, 
(ç) Disiplin cezası alan öğrencilerin dosyalarına gerekli bilgi ve belgeleri yerleştirmek, 
(22)- Öğrencilerden gelen yazılı ve sözlü taleplerin incelenmesi ve gerekli cevapların verilmesi,
(23)- Lisans Programından kaydı silinen öğrencilerin (Af Kanunu çıkarılması halinde) başvurularının alınması
(24)- Birim personeline ilişkin izin ve rapor işlemlerinin yapılması, otomasyon sistemine aktarılması ve takibi,
(25)- Akademik Takvim organizasyonunu yapmak
(26) Öğrenci temsilciliği seçimi işlemlerinin yapılması

MADDE 7-  (1) Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerin görev ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir. 

(a)- Teknik Hizmetler Şube Müdürlüğü
(1)-Yeni kayıt olacak öğrencilere yönelik tanıtım web sayfasının tasarım, kodlama ve yayım işleminin takibi,
(2)-Tanıtım web sayfasının güncellenmesi,
(3)-Yatay Geçiş Online başvurularına ilişkin web sayfasının tasarı, kodlama ve yayım işlemlerinin takibi,
(4)-Yabancı Uyruklu Öğrenci online başvurularına ilişkin web sayfasının tasarı, kodlama ve yayım işlemlerinin takibi,
(5)- Lisansüstü öğrenci online başvurularına ilişkin web sayfasının tasarı, kodlama ve yayım işlemlerinin takibi,
(6)-Özel Yetenek Sınavı online başvurularına ilişkin web sayfasının tasarı, kodlama ve yayım işlemlerinin takibi,
(7)- Dersler ve içeriklerini içeren bilgi paketi web sayfasının güncel bilgilere göre web sayfasının tasarı, kodlama ve yayım işlemlerinin takibi,
(8)- Ders kayıtları organizasyonunun yapılması (Süreçler, kayıt kılavuzlarının hazırlanması Güz ve Bahar yarıyılları için bu işlemlerin yapılması, web sayfasında duyurulması)
(9)-Dönemlerde açılacak derslerin otomasyon sisteminde kontrolünün yapılması,
(10)-Web sayfası yönetiminin yapılması
(11)- Şube Müdürü tarafından verilen diğer görevlerin yapılması.

Üçüncü Bölüm
Çeşitli Ve Son Hükümler
MADDE 8 - Her haftanın ilk işgünü daire başkanının veya vekilinin başkanlığında şube müdürleri ve birim amirleri ile resmi bilgilendirme, planlama ve bir önceki haftaya ilişkin bilgi verme toplantıları yapılır. 

MADDE 9- Bu yönergede hüküm bulunmayan hallerde kanun, kararname, yönetmelik ve talimatnamelerdeki hükümler uygulanır.
MADDE 10-Bu yönerge her yıl Aralık ayında gözden geçirilir. Değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eklenmesi gereken hususların var olup olmadığı değerlendirilir. 
Yürürlük
MADDE 11- İşbu yönerge Hitit Üniversitesi Senatosunun onayını müteakip yürürlüğe girer.