Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Bölgenin parlayan yıldızı olan Hitit Üniversitesi, güven ve huzurun hâkim olduğu Çorum ilinde 17 Mart 2006 tarihinde kuruldu.
Milli Savunma Bakanlığının 1111 Sayılı Kanunun 35. Maddesi uyarınca Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin askerlik tecil işlemleri,YÖKSİS bilgileri esas alınarak ASAL tarafından yapılmaktadır.
Avrupa Kredi Transfer Sistemi ( E.C.T.S-A.K.T.S ),öğrencilerin yurt dışında aldıkları ve başarılı oldukları ders kredilerinin, bir yüksek öğrenim kurumundan diğerine transfer edilmelerini sağlayan bir sistemdir. Sınav ve değerlendirme notları genellikle notlarla ifade edilir.Avrupa’da çok çeşitli notlandırma sistemleri bulunmaktadır. Öğrencilerin yurt dışındaki Yüksek Öğretim kurumlarından almış oldukları notların kendi ülkelerindeki kurumlar tarafından kolaylıkla anlaşabilmesi amacıyla,E.C.T.S-A.K.T.S notlandırma sistemi getirilmiştir. Burada amaç, Yüksek Öğretim kurumlarına ek bilgi sağlamaktır.
Senatonun belirleyeceği haklı ve geçerli nedenlere dayalı bir mazereti nedeniyle eğitim öğretime ara vermek zorunda kalan öğrencilerin, mazeretini belgelendirmesi ve ilgili birim yönetim kurulunun kabul etmesi durumunda, en fazla, üst üste ya da aralıklı olarak iki yarıyıl için kaydı dondurulabilir. Ancak, sağlık raporuna bağlı olarak yapılacak kayıt dondurma işlemlerinde bu süre şartı aranmaz. Kayıt dondurma süresi yarıyıl başlangıcı ile yarıyıl sınavlarının sona erdiği tarihleri kapsar. Kaydı dondurulan öğrenci bu süreler içerisinde öğrenimine devam edemez, öğrencilik haklarından faydalanamaz ve bu süreler eğitim-öğretim süresinden sayılmaz. Kayıt dondurma ile ilgili olarak haklı ve geçerli kabul edilen mazeretler şunlardır: a) Öğrencilerin sağlıkla ilgili mazeretlerinin kabul edilebilmesi için,sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık raporunun ibraz edilmesi gerekir. İlgili birim yönetim kurulu, sağlık raporunun sonucuna göre işlem yapar. b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının d bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar dolayısıyla öğrenime Yüksek Öğretim Kurulu kararı ile ara verilmesi, c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler sonucu öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması, ç) Öğrencinin birinci derece yakınlarının ağır hastalığı halinde hastaya bakacak başka kimsenin bulunmadığının belgelenmesi şartı ile öğrenimine ara vermek zorunda kalması, d) Öğrencinin öğrencilik sıfatını kaldırmayan mahkûmiyet halinde olması, e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilin kaldırılması suretiyle askere alınması, f) Öğrencinin tutukluluk hali, g) İlgili yönetim kurulunun mazeret olarak kabul edeceği diğer hallerin ortaya çıkması.
Aşağıda sayılan hallerde ilgili birim yönetim kurulu kararıyla öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir:
a) Öğrencinin kayıt sırasında sahte ve/veya gerçeğe aykırı belge verdiğinin anlaşılması,
b) Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre Yüksek Öğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması,
c) Açık öğretim fakültesi hariç, aynı düzeyde başka bir Yüksek Öğretim kurumunda kayıtlı olması,
ç) Kendi yazılı isteği ile kaydını sildirmek istemesi.
Üniversitemiz akademik birimlerine ÖSYM tarafından yerleştirilenlerin kayıt tarihleri ve yerleri ÖSYM tarafından öğrencilere gönderilmektedir. Kayıt için istenen belge ve bilgiler ile işlem süreçleri www.hitit.edu.tr - www.oidb.hitit.edu.tr web adreslerimizden öğrenilebilir.
Yıllık eğitim ücretleri dönem başlarında tahsil edilmek suretiyle yılda iki eşit taksite bölünmektedir. Bunun dışında herhangi bir taksitlendirme söz konusu değildir.
Her Eğitim-Öğretim Yılında, Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı ile katkı payı ve öğrenim ücretleri belirlenmekte olup farklılık göstermektedir.
Hitit Üniversitesi olarak öğrencilerimize burs imkanları da dahil çeşitli hizmetler sunmaktayız. Bu hizmetler ile ilgili bilgi edinme ve başvuru takip işlemleri için SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI'nın web adresinden (http://www.sks.hitit.edu.tr) faydalanabilirsiniz.
2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alımı yapılan birimlerimiz; Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sungurlu Meslek Yüksekokulu, Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu, İskilip Meslek Yüksekokulu ve Alaca Avni Çelik Meslek Yüksekokulu.
Yaz Okulunda en fazla 12 krediye kadar ders alınabilir.
Üniversitemizde Yaz Okulu döneminde açılmayan dersi veya dersleri Farklı bir üniversiteden yaz okulu kapsamında aşağıda belirtilen koşullar çerçevesinde alınabilir.
2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı İçin;
1- Ders alınmak istenen üniversitenin ilgili bölümünün taban puanı kayıtlı olduğu bölümün 2017 yılı taban puanından yüksek olması gerekmektedir. 2- Öğrencinin alacağı ders veya derslerin kredisi, saati ve içerik denkliklerinin gideceği yaz okuluna başlamadan önce Eğitim Birimi Yönetim Kurulunca kabul edilmiş olması gerekir. Öğrencilerin başvuruları, Eğitim Birimi Yönetim Kurulu Kararından sonra kesinleşir. 3- Yaz okulundan birinci sınıf öğrencisi üçüncü ve dördüncü sınıftan, ikinci sınıf öğrencisi dördüncü sınıftan ders alamaz.
Kontenjan ve puan türleri ile ilgili ayrıntılı bilgilere www.hitit.edu.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz.
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) katılmak, tercih formunda ilgili programı tercih etmek ve ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilmek gerekir. Güzel Sanatlar Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi'ne yerleşebilmek için TYT Sınavına ek olarak 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için Hitit Üniversitesi’nce yapılan yetenek sınavlarına girmek ve sıralamada yer almak gereklidir.
Kayıtlı olduğu lisans/önlisans programını başarı ile yürüten öğrencilere, ilgi duydukları başka bir alanda bilgilenmelerini sağlamak amacıyla yandal programına devam etme hakkı verilebilir. Yandal programları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun önerisi ile Senato tarafından açılır ve birimlerin işbirliği ile yürütülür.Yandal eğitim-öğretimi ile ilgili koşul ve esaslar Hitit Üniversitesi Yandal Yönergesi'nde belirtilmiştir.
Kayıtlı olduğu lisans programını başarı ile yürüten öğrencilere aynı zamanda ikinci lisans diploması almak üzere öğrenim görmelerini sağlayan çift ana dal lisans programına devam etme hakkı verilebilir. Çift ana dal programları, ilgili Birim Yönetim Kurulunun önerisi ile Senato tarafından açılır ve birimlerin işbirliği ile yürütülür. Çift ana dal eğitim-öğretimi ile ilgili koşul ve esaslar Hitit Üniversitesi Çift Ana Dal Yönergesi ile belirlenmiştir.
Fakültelerde olduğu gibi yüksekokullarda da verilen diploma, dört yıllık eğitimin karşılığı olan lisans diplomasıdır. Bu nedenle yüksekokul mezunları da yüksek lisans ve doktora çalışması yapabilmektedir. Yüksekokul ve fakülte mezunları askerlik hizmetinde eşit haklara sahiptirler.
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yetenek Sınavı ile öğrenci alacak olan bölümler şunlardır: Spor Bilimleri Fakültesi -- Spor Yöneticiliği (Nprmal ve İkinci Öğretim), -- Antrenörlük Eğitimi (Nprmal ve İkinci Öğretim), -- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi -- Resim Bölümü (Nprmal ve İkinci Öğretim)
Eğitim ücretleri, katkı payı(normal öğretim) ve öğrenim ücreti (ikinci öğretim) olarak yılda iki kez (dönem başlarında) tahsil edilmektedir. İkinci Öğretim programlarında okuyan öğrenciler ödeme yaparken, normal öğretim programında okuyan öğrenciler (istisnai durumlar hariç; okulu uzatma, ikinci üniversite durumu vs...) herhangi bir ödeme yapmaz.Birimlere göre farklılık gösteren dönemlik eğitim ücretleri her dönem başında www.hitit.edu.tr ve www.oidb.hitit.edu.tr adreslerinde duyuru olarak yayımlanmaktadır.