Duyurular

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'na 7143 sayılı kanunla eklenen Geçici 78 nci madde gereğince af kanunundan yararlanmak isteyen adayların, en geç 18 Eylül 2018 tarihi mesai bitimine kadar ilgili Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MeslekYüksekokulu Müdürlüklerine aşağıda belirtilen dilekçe doldurularak, başvuru için gerekli belgeler ile birlikte şahsen veya posta yoluyla başvuru yapabileceklerdir.

7143 Sayılı Kanunu 15 nci Maddesine istinaden (Af kapsamı);

 Kimler Başvuru Yapabilir?

1. 18.05.2018 tarihinden önce kendi isteğiyle kaydını sildirenler,

2.  Daha önceden Üniversitemiz herhangi birbölüm/programını kazandığı halde hiç kayıt yaptırmamış olanlar,

3. 18.05.2018 tarihinden önce, herhangi bir nedenle (başarısızlık, sağlık, katkı payı ödememe, azami öğrenim süresinin dolması veya Yüksek Öğrenimden çıkarma disiplin cezası alanlar vb. nedenlerle) ilişiği kesilenler başvuru yapabilirler.

Kimler Başvuru Yapamaz?

1.   18.05.2018 tarihinden sonra herhangi bir nedenle ilişiği kesilenler,

2.  Açıköğretim programları hariç, başka bir yükseköğretim kurumunda aynı düzeyde kayıtlıbulunanlar (kayıt sildirmeleri halinde başvurabilirler),

3.  Terör suçundan hüküm giyenler,

4.  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği,mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler,

5.      Hukuken geçerli olmayan yollarla (sahte belge vb.) kayıt yaptığı gerekçesi ile ilişiği kesilenler,

6.      18.09.2018 tarihine kadar müracaat etmeyenler ilgili kanun hükmünden yararlanamazlar.

 

Başvuru Süresi

1.     Başvurular, 18 Eylül 2018 mesai bitiminde sona erecektir.

2.   Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlanabilir.

3.    Müracaat süresi içinde askerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmişsayılır.

 

Kaydı Silinen veya Kendi İsteği İle Kayıt Sildiren Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

1.      Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesi için tıklayınız)

2.      Kimlik Fotokopisi,

3.      Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden müracaat edilen tarihli olmak şartıyla alınabilir.)

4.      Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

Üniversitemize Kayıt Hakkı Kazandığı Halde HiçKayıt Yaptırmayan Öğrencilerden İstenecek Belgeler:

1.      Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesi için tıklayınız)

2.      Kimlik Fotokopisi,

3.      Diploma Aslı (kayıttan sonra teslim edilecektir),

5.      ÖSYM yerleştirme belgesi,

6.      Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden müracaat edilen tarihli olmak şartıyla alınabilir),

7.      Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

7143 Sayılı Af Kanunu Kapsamında Yatay GeçişYapmak İsteyen Öğrenciler:

Af kanunundan yararlanmak için ilişiğinin kesildiği üniversiteye başvurarak kayıt yaptıran ve YÖKSİS veritabanına aktarılan öğrenciler, işi veya ikametinin Çorum sınırları içerisinde bulunduğunu belgelemeleri, üniversiteye giriş yılı itibarıyla geçmek istediği Üniversitemiz eşdeğer bölüm/program taban puanını sağlamaları ve Üniversitemiz Senatosunun uygun görmesi halinde yatay geçiş yapabilirler.

Başvuru için aşağıdaki belgeler gereklidir:

1.    Başvuru Dilekçesi (Başvuru dilekçesi için tıklayınız),

2.   Kimlik Fotokopisi,

3.   Geldiği Üniversiteden Alınmış Öğrenci Belgesi,

4.   Geldiği Üniversiteden Alınmış Transkript (Not döküm belgesi),

5.   Geldiği Üniversiteden Alınmış Onaylı Ders Planı ve İçerikleri,

6.   Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden müracaat edilen tarihli olmak şartıyla alınabilir),

8.   Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğraf.

 

 

İlgili Kanun Maddesi:

"GEÇİCİ MADDE 78-Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans,lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2018-­2019 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Müracaat süresi içindeaskerlik zamanı gelmiş olanların askerlikleri tecil edilmiş sayılır. Bumaddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlarterhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmalarıhalinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alanhükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırıp işiveya ikametinin başka bir ilde bulunduğunu belgeleyenler, üniversiteye girişyılı itibarıyla geçmek istediği üniversitenin taban puanını sağlamaları veikamet ettikleri ildeki yükseköğretim kurumlarının senatolarının da uygungörmesi halinde, senatolar tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesindeikamet ettikleri ildeki üniversitelerdeki eşdeğer diploma programlarına yataygeçiş yapabilirler.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer bölümlere yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir…”

 

Resmi Gazete’deki Kanun Metnine ulaşmak için tıklayınız