Duyurular

Yükseköğretim Kurumları ÖğrenciKonseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 15.ve 16. Maddelerinde belirtilen Konsey Başkanı ve ilgili kurulların seçimi için öğrenci konseyi kurultay toplantısı 25 Kasım 2016 Cuma günü saat 14:30’daRektörlük binasındaki Erol OLÇOK Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Daha önceseçilen Üniversitemiz Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulu birimtemsilcilerinin bu toplantıda hazır bulunmaları gerekmektedir.

 

Üniversitemiz Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MeslekYüksekokulu Öğrenci Temsilcileri listesi için tıklayınız.

 

KonseyBaşkanı ve ilgili kurulların seçimine yönelik Yükseköğretim Kurumları ÖğrenciKonseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliğindebelirtilen ilgili maddeler şunlardır:

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu

Madde 15 - ÖğrenciKonseyi Genel Kurulu, yükseköğretim kurumunun fakülte, yüksekokul,konservatuvar, meslek yüksekokulu ve enstitülerinin öğrenci temsilcilerindenoluşur ve Öğrenci Konseyinde en yüksek karar organıdır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun toplanabilmesiiçin üyelerinin salt çoğunluğunun toplantıya katılması gerekir.

(Değişik üçüncü fıkra: RG-31/10/2013-28807) ÖğrenciKonseyi Genel Kurulu, her yıl en az bir kere olmak üzere bağlı bulunduğuilgili yükseköğretim kurumunun Öğrenci Konseyi Kurultayı adıylaolağan olarak toplanır ve Öğrenci Konseyi organlarını oluşturur.

Öğrenci Konseyi Kurultayı ve gündemi, ÖğrenciKonseyi Başkanı tarafından en az on beş gün önce üyelere yazılı olarakbildirilir. Yapılan duyuru üzerine bu Yönetmelikte belirtilen toplantı yetersayısı sağlanamadığı takdirde duyuru işlemi aynı şekilde tekrarlanır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunda organlarınoluşturulması kararları, toplantıya katılanların salt çoğunluğu, gizli oylamave açık sayım ile; bunların dışındaki kararlar, toplantıya katılanların saltçoğunluğu ve açık oylama ile alınır.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulu, Öğrenci KonseyiYönetim Kurulunun kararı veya Genel Kurul üyelerinin 1/4'ünün yazılı başvurusuüzerine Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Budurumlarda Genel Kurul toplantısı en geç onbeş gün içerisinde gerçekleştirilir.Öğrenci Konseyinin olağanüstü yapılan Genel Kurul toplantılarını ve gündeminiÖğrenci Konseyi Yönetim Kurulu belirler ve yürütür.

Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun Görevleri

Madde 16 - ÖğrenciKonseyi Genel Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Başkanını seçmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleriniseçmek,

c) Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu üyeleriniseçmek,

d) Öğrenci Konseyinin ve bağlı bulunduğuyükseköğretim kurumu öğrencilerinin sorunlarını tartışmak ve karara bağlamak,

e) Öğrenci Konseyinin dönem hedeflerinibelirlemek.

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu 

Madde 17  (Değişik:RG-31/10/2013-28807)

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulu,Yükseköğretim Kurulunun belirleyeceği bir takvim esas alınarak ÖğrenciKonseyi Kurultayı adı altında gerçekleşen Öğrenci Konseyiseçiminde Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini,kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla seçtiği birbaşkan ve iki başkan yardımcısından oluşur. Divan Kurulu üyeleri, ÖğrenciKonseyi Yönetim ve Denetleme Kurulu seçimlerinde aday olamazlar.

Öğrenci Konseyi Kurultayı Divan Kurulunun Görevleri

Madde 18 - ÖğrenciKonseyi Divan Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Kurultayı'nda gündemiyürütmek,

b) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile YönetimKurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerine aday olacaklar için ayrı ayrıseçim pusulası hazırlamak,

c) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile YönetimKurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin gizli oylama ve açık sayım ilegerçekleştirilmesini sağlamak,

d) Öğrenci Konseyi başkanlığı ile YönetimKurulu ve Denetleme Kurulu üyeliği seçimlerinin oylama sonuçlarını veseçilenleri, Öğrenci Konseyi Kurultayında ilan etmek. Kurultayı, yeni seçilenÖğrenci Konseyi Başkanının konuşması ile kapatıp, kapanış bildirgesinihazırlayarak ilgili rektörlüğe sunmak.

 Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu

Madde 19 - ÖğrenciKonseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu üyelerinin, üyelerini,kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve (Değişikibare:RG-24/9/2010-27709) iki yıl içinseçtiği; başkan, başkan yardımcısı, genel sekreter, sayman, halkla ilişkiler vebilişim sorumlusu, dış ilişkiler sorumlusu, çalışma grupları sorumlusu, eğitimsorumlusu ve sağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere toplam dokuzöğrenciden; Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'nda bu sayıyı oluşturacak yeterlitemsilci olmaması durumunda başkan, genel sekreter, sayman, eğitim sorumlusu vesağlık, spor ve kültür sorumlusu olmak üzere beş öğrenciden oluşur. ÖğrenciKonseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu'na karşı sorumludur.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu, Öğrenci KonseyiYönetim Kurulu Başkanının yönetiminde ayda en az bir kez toplanır. Kuruluntoplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından YönetimKurulu üyelerine duyurulur. Kurulun toplanabilmesi için kurul üye sayısınınsalt çoğunluğunun katılımı, karar alabilmesi için de yapılacak açık oylamadakatılanların salt çoğunluğunun oyu gereklidir. Başkanın toplantılarakatılamadığı durumlarda başkan yardımcısı, başkan yardımcısının olmadığıhallerde başkanın belirleyeceği bir Yönetim Kurulu üyesi bu görevi yürütür veoy kullanabilir. Oylarda eşitlik durumunda başkanın oyu, başkanın olmadığıtoplantılarda bu görevi yürüten başkan yardımcısı veya Yönetim Kurulu üyesininoyu belirleyicidir.

Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 20 - ÖğrenciKonseyi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Genel Kurulunun aldığıkararların uygulanmasını sağlamak,

b) Yükseköğretim kurumundaki öğrencilerinsorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini yükseköğretim kurumunun ilgiliyönetim organlarına iletmek,

c) Sivil toplum kuruluşları ile işbirliğiyaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelereyükseköğretim kurumu içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek,

d) Ulusal ve uluslararası "Eğitim veGençlik Programları"na öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak,

e) Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri veorganizasyonları ile ilişkileri geliştirmek,

f) Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp,burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak vebunların işlerliğini sağlamak,

g) Çalışmaları hakkında Öğrenci Konseyi GenelKurulu üyelerini bilgilendirmek,

h) Ulusal Öğrenci Konseyinin kararlarını bağlıbulunduğu yükseköğretim kurumunda duyurmak ve izlemek,

i) Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarınıhazırlamak ve arşiv oluşturmak.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu

Madde 21 - ÖğrenciKonseyi Denetleme Kurulu, Öğrenci Konseyi Genel Kurulu tarafından, görev süresibitmekte olan ve öğrenciliği en az (Değişik ibare:RG-24/9/2010-27709) iki yıldaha devam edecek olan Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulu üyeleri arasından,yeterli Yönetim Kurulu üyesi olmaması durumunda, aynı şartlarda, Genel Kurulüyeleri arasından, seçime katılanların, salt çoğunluğuyla ve bir yıl içinseçilir. Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulu, bir başkan ve iki üyeden oluşur.

Öğrenci Konseyi Denetleme Kurulunun Görevleri

Madde 22 - ÖğrenciKonseyi Denetleme Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunun buYönetmelik hükümlerine, ilgili yüksek-öğretim kurumunun hazırlayacağıyönergelere ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulu kararlarına göre çalışıp çalışmadığınıdenetlemek,

b) Yaptığı çalışmalar hakkında ilgiliyükseköğretim kurumunun rektörlüğünü ve Öğrenci Konseyi Genel Kurulunubilgilendirmek.

Öğrenci Konseyi Başkanı

Madde 23 - (Değişik birincifıkra:RG-24/9/2010-27709) Öğrenci Konseyi Başkanı, Öğrenci KonseyiGenel Kurulu tarafından, kurul üyeleri arasından, seçime katılanların saltçoğunluğuyla ve bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir.

Konsey Başkanının seçilme niteliklerinikaybetmesi veya herhangi bir nedenle süresi bitmeden önce görevinden ayrılmasıhalinde kalan süreyi tamamlamak üzere aynı usülle bir ay içinde yeni bir başkanseçilir. Yeni başkan seçilinceye kadar Öğrenci Konseyi Başkanlığına ÖğrenciKonseyi Yönetim Kurulu üyelerinin kendi aralarından seçeceği bir üye vekâleteder.

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri

Madde 24 - ÖğrenciKonseyi Başkanının görevleri şunlardır:

a) Kendi yükseköğretim kurumu öğrencileriniulusal ve uluslararası öğrenci etkinliklerinde temsil etmek,

b) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulutoplantılarının gündemini belirlemek ve bu toplantılara başkanlık yapmak,

c) Öğrenci Konseyi Yönetim Kurulunca alınankararların duyurulmasını sağlamak ve uygulanmasını izlemek,

d) Görev süresi bitiminde bir yıllık faaliyetraporunu bir sonraki Öğrenci Konseyi Kurultayında sunmak,

e) Öğrenciler ile ilgili konuların görüşülmesisırasında ilgili yükseköğretim kurumunun senato ve yönetim kurulutoplantılarına katılmak.      

Başkanın katılamadığı durumlarda, başkanyardımcısı veya başkanın belirleyeceği bir yönetim kurulu üyesi toplantılarakatılır.

 

HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ