Duyurular

   Üniversitemizde 2016-2018 yıllarını kapsayan ve ikiyıllığına olmak üzere Enstitüler de Anabilim Dalı, Fakülte ve Yüksekokullarda Bölüm, Meslek Yüksekokullarda Program Öğrenci Temsilciliği Seçimi yapılacaktır. Bölüm/Anabilim Dalı/Program Öğrenci Temsilcilerinin belirleyeceği Birim ÖğrenciTemsilcisi, Birim Öğrenci Temsilcileri arasından da Üniversitemiz Öğrenci Temsilcisi seçimi yapılacaktır.

ADAYBAŞVURU ŞARTLARI

Yükseköğretim Kurumları ÖğrenciKonseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konsey Yönetmeliğinin 6.Maddesinde Öğrenci Temsilcisi adayı olma koşullarını belirtmektedir:

Öğrenci temsilci adaylarında aranacaknitelikler

Madde 6 - Öğrenci temsilciliklerine adayolacak öğrencilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a)      İlgili fakülte, yüksekokul,konservatuvar, meslek yüksekokulu veya enstitünün kayıtlı öğrencisi olması,

b)      Siyasi parti organlarında üye veyagörevli olmaması,

c)      Yükseköğretim kurumundanuzaklaştırılmasını gerektiren yüz kızartıcı bir suç işlememiş olması,

d)     Seçimin yapıldığı dönemde kayıtdondurmamış olması.

 

Adaylarbaşvurularını; 07-11 Kasım 2016 tarihi saat 17.00’e kadar Aday Başvuru Formunu doldurarak, şahsen veöğrenci kimlik belgesini beyan etmek suretiyle ilgili birimdeki öğrenci işleribürosuna yapacaktır. Eksik belgeli ya da şartları uymayan öğrenciler adaylistesinden çıkarılacaktır.

Adaylarınaday olma koşullarını sağlayıp sağlamadığı, Enstitü, Fakülte/Yüksekokul MeslekYüksekokul Seçim Kurulu tarafından tespit edilecektir.

 

2016-2018 ÖğrenciTemsilcisi Seçim Takvimi

Öğrenci KonseyiTemsilcileri Aday Başvuru Formu

YükseköğretimKurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci KonseyiYönetmeliği

Hitit Üniversitesi Rektörlüğü